Očkování dětí mRNA vakcínami by mělo být ihned zastaveno. Lidé zodpovědní za toto kolosální selhání by měli stanout před soudem

Očkování dětí mRNA vakcínami proti covidu představuje mimořádně tragické selhání západní medicíny a státní správy. V textu „Herodes, to byl král“ jsem nedávno vysvětloval, jak je to s důkazním břemenem v případě očkování, a postěžoval jsem si, že v dějinách asi neexistuje precedens, kdy by nějaká civilizace takto šíleně ubližovala vlastním dětem.

Pojďme si připomenout, kolik dějství už tento absurdní příběh má. Už samotná registrační studie mRNA vakcíny pro děti ve věku 5-11 let byla fraška. V tomto příspěvku jsme se jí věnovali podrobněji, zde připomenu pouze dvě nejdůležitější skutečnosti:

1. Studie byla prospektivní, randomizovaná (anonymní sběr dat pacientů, pozn. red.) a dvojitě zaslepená (tedy splňovala požadavky na zlatý standard Evidence Based Medicine). Studie ovšem sledovala pouze necelých 5 tisíc dětí, takže se nemohla zaměřit na žádný klinicky relevantní endpoint. Ani jedno dítě ani v jedné skupině nemělo vážný průběh covidu, nebylo s covidem hospitalizováno ani nezemřelo.

Ze strany Pfizeru byl tedy zvolen „trik“ – místo klinicky relevantního endpointu se sledovala hladina protilátek. Po vakcíně byla tato hladina samozřejmě významně vyšší než po placebu (což dá rozum). Bohužel ale není vůbec jasné, jestli a jak z toho děti benefitují.

2. Vzhledem k tomu, že covid má u dětí typicky lehký průběh a hospitalizace či úmrtí jsou naprosto výjimečné, bylo třeba prokázat, že četnost nežádoucích účinků očkování je dostatečně malá, aby benefit převážil nad rizikem. O to se klinická studie ani nepokusila, protože by k tomu bylo potřeba sledovat několik stovek tisíc, možná i několik milionů dětí, což je neproveditelné. Kontrolní skupina (očkovaná placebem) byla navíc brzy po ukončení studie naočkována aktivní látkou, a tím byla navždy zmařena jakákoliv šance nežádoucí účinky sledovat alespoň na tomto malém vzorku. 

Lze tedy konstatovat, že registrační studie na dětech ve věku 5-11 let nepřinesla evidenci, že benefit očkování převažuje nad rizikem. Z hlediska EBM (medicíny založené na důkazech, pozn. red.) tedy tato vakcína pro děti neměla být vůbec povolena. FDA (Úřad pro kontrolu potravin a léčiv, pozn. red.) to však přesto udělal.

Trestuhodnost

O několika měsíců později FDA dokonce schválil vakcinaci dětí od půl roku do pěti let! V tomto případě byla registrační studie ještě mnohem horší, podrobný rozbor je k dispozici zde. Na tomto místě jen zopakuju závěr naší analýzy:

1. Ani v jedné ze sledovaných podskupin nedošlo ke statisticky významnému snížení výskytu covidu u dětí očkovaných aktivní látkou v porovnání s dětmi očkovanými placebem.

2. Výskyt „závažného covidu“ byl vyšší ve skupině dětí očkovaných.

3. Jediné dítě hospitalizované v rámci studie s pozitivním testem na covid-19 bylo očkované.

4. Vícenásobné onemocnění covidem bylo častější u očkovaných jedinců.

Tato studie tedy přináší spíše evidenci pro zákaz očkování dětí než pro jeho povolení. Přesto FDA opět rozhodla (jednomyslně) v rozporu s medicínou založenou na důkazech a očkování opět povolila.

Rozhodnutí FDA a jeho bezmyšlenkovité přejímání jinými orgány už nepovažuju pouze za chybu, ale za trestuhodné porušení povinností regulatorních orgánů. Pevně doufám, že ti, kteří jsou za tohle kolosální selhání zodpovědní, stanou před soudem.

K dokreslení celé tragédie dodávám, že před několika týdny zařadilo americké CDC (Střediska pro kontrolu a prevenci nemocí, pozn. red.) mRNA vakcínu proti covidu do doporučeného očkovacího schématu dětí. To sice neznamená, že je očkování touto vakcínou v USA povinné, ale například to znamená, že některé americké státy mohou odmítnout přijmout neočkované děti do státních škol.

Po přečtení výše uvedeného je už snad jasné, jak vypadala „odborná“ debata ohledně očkování dětí. Neexistuje evidence, která by ukazovala, že benefity očkování dětí jakoukoliv vakcínou proti covid-19 převažují nad riziky, a to ani v případě první, ani druhé ani žádné další dávky.

Výroba mRNA vakcíny; závěrečná fáze | FOTO: archiv inFakta.cz

V případě třetí dávky pro české děti od 12 let je to samozřejmě úplně stejné. Státní ústav pro kontrolu léčiv dostál své odpovědnosti a tento fakt potvrdil ve svém stanovisku. Ministr Vlastimil Válek (TOP 09) přesto třetí dávky povolil, a to údajně na základě stanoviska České vakcinologické společnosti, která samozřejmě za žádná ze svých „doporučení“ nenese jakoukoliv odpovědnost.

Uvidíme tedy, jak si české soudy poradí s otázkou, kdo nese odpovědnost za újmu na zdraví způsobenou dětem covidovými vakcínami. Dle údajů ve farmakovigilančních systémech se lze obávat, že poškozených bude dost na to, abychom se to dozvěděli.

K celkové smrtnosti

Na závěr pojďme uvést příklad, aby bylo jasné, jak daleko jsme od důkazu, že benefit covidových vakcín u dětí převyšuje rizika. Pojďme se zaměřit pouze na nejzávažnější endpoint – úmrtí.

Dle nové metastudie z pera Johna loannidise (John P. A. Ioannidis je vědec a profesor Stanfordské univerzity, pozn. red.) byla celková smrtnost (Infection Fatality Rate) covidu před nástupem vakcín ve věkové kohortě 0-19 let na úrovni tři z milionu. Abychom prokázali, že benefit očkování převyšuje riziko, museli bychom si být jisti, že riziko úmrtí dítěte po vakcíně je menší než tři z milionu. Na to bychom v prospektivní randomizované studii museli sledovat několik milionů dětí (nadto poměrně dlouho!).

Navíc v této úvaze předpokládám stoprocentní účinnost vakcín proti úmrtí a také předpokládám, že smrtnost covidu způsobená dnešními variantami viru je stejná jako smrtnost v dobách před vakcínami. Ani jeden z těchto předpokladů jistě neplatí, tedy ve skutečnosti bychom museli prospektivně a dlouhodobě sledovat desítky milionů dětí. To je samozřejmě zcela nemožné. 

Z tohoto příkladu by mělo být zcela jasné, že zastánci očkování dětí proti covidu (jakoukoliv dávkou jakékoliv vakcíny) nemohou unést důkazní břemeno, že benefit převyšuje rizika. Z hlediska zmíněné Evidence Based Medicine (medicíny založené na důkazech, kterou vytrvale vtloukáme do hlav generacím a generacím studentů medicíny po celém západním světě) by mělo být očkování dětí okamžitě zastaveno.