Obchodní podmínky

1. Provozovatel

Markéta Dobiášová, Radlice 25, Barchovice, Česká republika, 283 61, Registrovaná v živnostenském rejstříku. IČ: 66568633. Platební údaje: Raiffeisen bank, Číslo účtu: 102197705/5500. (dále jen Provozovatel).

2. Podporovatel

Podporovatel je registrovaný i neregistrovaný uživatel, který na základě své finanční podpory obdržel kredit pro zobrazení prémiového obsahu (dále jen Podporovatel).

3. Předmět

Všeobecné obchodní podmínky upravují obchodní vztah mezi Provozovatelem a Podporovatelem na www.infakta.cz.

4. Registrace

Podporovatel se může pro snadnější zobrazení prémiového obsahu registrovat. K registraci dochází elektronickou cestou, tj. vyplněním registračního formuláře na stránkách www.infakta.cz.

Samotná registrace je bezplatná.

Odesláním registračního formuláře Podporovatel vyjadřuje souhlas s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a zavazuje se, že se bude těmito Podmínkami řídit.

5. Kreditový systém

K zobrazení prémiového obsahu dochází prostřednictvím kreditového systému.

Podporovatel získá kredity zasláním finančního příspěvku na bankovní účet Provozovatele, množství není omezeno. Platnost kreditů je jeden rok, přičemž lhůta jejich platnosti počíná běžet od připsání odpovídající finanční částky na účet Provozovatele. Již uhrazená částka za kredity je nevratná a to i v případě, že došlo k jejich propadnutí.

Provozovatel vystaví daňový doklad po připsání finanční částky na účet, který je uveden v bodu 1 těchto Podmínek a odešle jej elektronickou cestou na kontakt, který Podporovatel uvedl při registraci.

Zobrazení prémiového obsahu je placená služba. Výše poplatku za prémiový obsah, se řídí dle uvedené ceny u konkrétního prémiového obsahu.

6. Práva a povinnosti Provozovatele

Provozovatel je povinen zajistit nepřetržitý provoz služby s maximálním výpadkem 3 % za rok.

Provozovatel se zavazuje, že neposkytne třetím stranám ani zpracovatelům dat žádné informace, které by mohly být zneužity v obchodním styku.

Provozovatel nenese odpovědnost za nefunkčnost služby z důvodu zásahu třetích stran nebo vyšší moci, např. živelné pohromy, napadení serverů, výpadek elektrického proudu, telekomunikační sítě.

Provozovatel nenese odpovědnost za nefunkčnost služby z důvodu pochybení při využívání služeb ze strany Podporovatele.

7. Práva a povinnosti Podporovatele

Podporovatel je povinen uvést při registraci své kontaktní údaje pro účel fakturace a komunikace s Provozovatelem a udržovat tyto kontaktní údaje aktuální.

Podporovatel nemá právo umožnit třetím osobám jakékoli přístupy k prémiovému obsahu a jakýmkoli způsobem prémiový obsah dále šířit. V případě porušení tohoto bodu bude Provozovatelem účet Podporovatele zablokován. Takovéto jednání Podporovatele je považováno za hrubé porušení Podmínek.

Podporovatel má právo kdykoli zrušit svou registraci na www.infakta.cz a to prostřednictvím žádosti, kterou zašle Provozovateli. Podporovatel nemá právo na vrácení alikvotní částky za nákup kreditů.

8. Závěrečná ustanovení

Všeobecné Obchodní podmínky jsou platné od 7. 8. 2023.

Provozovatel má právo Podmínky kdykoli jednostranně změnit. Nové znění Podmínek platí ode dne zveřejnění tohoto oznámení.

Všechna smluvní ujednání mezi Provozovatelem a Podporovatelem, která nejsou uvedena v těchto Podmínkách, se řídí Právním řádem ČR, především zák. č. 513/1991 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění.

Partneři

Kafe Votom